Menu

     Szkoła

     Strefa Rodzica
     


Wykaz olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych
i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych,
w których osiągnięcia uwzględniane są w procesie rekrutacji


Typy szkół i klasy:

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy naukę
w następujących klasach pierwszych:

Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa biologiczno - chemiczna (rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki/języka angielskiego)
  -języki obce: angielski, niemiecki
  -klasa przygotowuje do studiów medycznych i przyrodniczych
  -w procesie rekrutacji punktowane będą oceny z: języka polskiego, matematyki, biologii, chemii.

 • klasa matematyczno - fizyczna (rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego, fizyki/chemii )
  -języki obce: angielski, niemiecki
  -klasa przygotowuje do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach ścisłych
  -w procesie rekrutacji punktowane będą oceny z: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii.

 • matematyczno-geograficzno-informatyczna (rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki/języka angielskiego, geografii)
  -języki obce: angielski , niemiecki
  -klasa przygotowuje do studiów ekonomicznych i uniwersyteckich na kierunkach ścisłych
  -w procesie rekrutacji punktowane będą oceny z: języka polskiego, matematyki, informatyki, geografii.

 • klasa językowa (rozszerzony program nauczania języka angielskiego, języka francuskiego, biologii)
  -języki obce: angielski, francuski
  -klasa przygotowuje do studiów uniwersyteckich językowych oraz społecznych
  -w procesie rekrutacji punktowane będą oceny z: języka polskiego, matematyki i z dwóch języków obcych.

 • klasa humanistyczna (rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie/historii sztuki)
  -języki obce: angielski, niemiecki
  -klasa przygotowuje do studiów uniwersyteckich prawniczych, humanistycznych, artystycznych i społecznych
  -w procesie rekrutacji punktowane będą oceny z: języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.

 • klasa europejska (rozszerzony program nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego)
  -języki obce: angielski, francuski
  -klasa przygotowuje do studiów uniwersyteckich przyrodniczych i społecznych
  -w procesie rekrutacji punktowane będą oceny z: języka polskiego, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie.

Technikum Informatyczne:

 • Specjalność: Technik Informatyk (rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki)
  -języki: angielski, niemiecki, angielski zawodowy

  W procesie rekrutacji punktowane będą oceny z: języka polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego.

  Ciekawy i stale rozwijający się zawód dla ludzi z pasją i ukierunkowanych na sukces. Wszędzie, gdzie pracują komputery i sprzęt komputerowy, potrzebni są dobrze wykwalifikowani informatycy. Przetwarzanie danych, serwis komputerów, instalacje oprogramowania, skład tekstu od wizytówek po billboardy, fotografia i grafika komputerowa, e-biznes, montaż filmów, to tylko kilka możliwości zatrudnienia dla informatyka.

  Nauczymy Cię:
  • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego,
  • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
  • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
  • konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów,
  • oprojektowania baz danych i administrowania bazami,
  • tworzenia i administrowania stronami WWW,
  • administrowania stronami i aplikacjami internetowymi,
  • projektowania grafiki komputerowej,
  • przetwarzania multimediów (audio/video),

  W procesie rekrutacji punktowane będą oceny z: języka polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego.
Technicy informatycy mogą podejmować pracę na przykład w:
• instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
• zespołach realizujących projekty portali i stron www
• firmach instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe
• agencjach reklamowych i promocyjnych
• ośrodkach obliczeniowych.

Na górę


Zasady Rekrutacji:

Od 8 maja do 19 maja kandydaci do klasy pierwszej składają w szkole kwestionariusz – podanie (formularz można pobrać w kancelarii szkoły lub można pobrać tutaj). Od 23 czerwca do 28 czerwca należy złożyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:

 • wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów zróżnicowanych dla poszczególnych klas, a wynikających z rozszerzonego programu nauczania
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
 • inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz - podanie (na formularzu szkoły)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik informatyk (dotyczy kandydatów do technikum)
Zasady rekrutacji - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ:
Otwórz

Na górę


TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Otwórz

OŚWIADCZENIA do pobrania
Pobierz


Informacje Dodatkowe:

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II to szkoła o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji, posiadająca wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do edukacji akademickiej.

Absolwecni naszej szkoły dzięki wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, co umożliwia im kontynuowanie nauki na najlepszych uczelniach państwowych

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Wyniki egzaminu maturalnego potwierdzają doskonałe przygotowanie uczniów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Najlepsi otrzymują stypendia naukowe Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów i Starosty Przysuskiego oraz sportowe za wybitne osiągnięcia na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o pomoc socjalną.

Dzięki zaangażowaniu Grona Pedagogicznego i uczniów, Zespół Szkół nr 1 otrzymał certyfikat „Szkoła z Klasą”. Jest to dla nas sukces i jednocześnie mobilizacja do dalszego rozwoju. W ubiegłych latach grupa nauczycieli zdobyła tytuł „Nauczyciel z Klasą”, a młodzież dyplom „Uczniowie z Klasą”.
Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, na którą składa się 28 sal lekcyjnych. W procesie kształcenia wykorzystuje się nowoczesne środki dydaktyczne tj. tablice interaktywne, komputery, projektory multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej, na krytej pływalni oraz sali gimnastycznej.
W szkole jest biblioteka z bogatym księgozbiorem i filmoteką oraz czytelnia, w której znajduje się Internetowe Centrum Multimedialne.

Działają przedmiotowe koła zainteresowań, Klub Europejski, PCK, „Koło Przedsiębiorczości” i inne. Od 1998 roku pracuje międzynarodowe koło GLOBE, zajmujące się badaniem atmosfery i współpracujące z NASA. Aktywnie działa także Samorząd Uczniowski, szkolne koło PCK i ruch honorowego krwiodawstwa. W szkole prowadzone są akcje: „Szlachetna paczka", „Adopcja na odległość” oraz „I Ty Możesz zostać św. Mikołajem”, „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości”, „Szkolny Dzień Profilaktyki”. Od 2012 roku chętni pracują w Szkolnym Klubie Wolontariatu, współpracującym ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu. Organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze i dydaktyczne, wycieczki przedmiotowe (np. udział w pokazach naukowych, zajęciach otwartych na uczelniach wyższych), lekcje muzealne. Ponadto uczniowie biorą udział w warsztatach jezykowych prowadzonych przez wolontariuszy AIESEC we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Od 2004 roku należymy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.
Co roku w październiku młodzież bierze udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół Jana Pawła II organizowanym w Częstochowie.

W szkole działa też kawiarenka, w której można spędzić czas podczas przerw.

Na górę

Copyright 2006-2010 by ZSP